Partial case

CASES

  • Hebei art center
  • Foshan shunde performing arts center
  • Dongguan yulan grand theater
  • Guangzhou second youth palace
  • Guangzhou university performing arts center
  • The West Lake culture square
  • Guangzhou Opera House
  • Fujian grand theatre